FORCEPROOF.COM -PALVELUN TIETOSUOJASELOSTE

25.5.2018

Rekisterinpitäjä
ForceProof.com
Scanrobot Oy (y-tunnus 0683581-8)

Yhteyshenkilö
Puh. 050 377 0969
privacy – at – forceproof.com

Rekisterin nimi

ForceProof.com-palvelun asiakas- ja käyttäjätietojen rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietojen käsittely tapahtuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Tietoja käsitellään asiakkuuteen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Rekisterissä käsiteltäviä henkilötietoja voidaan käyttää myös markkinointitarkoituksessa sekä profilointiin asiakasviestinnän kohdentamiseksi.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja ForceProof.com -palvelun asiakkaista:

  • Nimi, osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • 
Tunnistetiedot yrityksistä ja yhteisöistä, joihin henkilö liittyy yhteyshenkilönä
  • Mahdolliset tiedot markkinointiluvista
  • Muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

Rekisteri sisältää myös ForceProof.com -sivuston yhteydenottopyyntölomakkeeseen kävijöiden vapaavalintaisesti syöttämiä tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet
Palvelun käyttäjä ilmoittaa palvelun toimittamisen kannalta tarpeelliset henkilötiedot ensimmäisen yhteydenottonsa yhteydessä ja myöhemmin yhdessä sovittujen viestivälineiden kautta. Asiakastietoja voidaan kerätä myös puhelimitse, tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja luovutetaan seuraavissa tapauksissa:
Tilanteet, joissa alihankkijan toimeksiannon täytäntöön paneminen kohtuullisella vaivalla vaatii tietojen luovuttamista.

Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään vähintään sopimussuhteen keston ajan. Sopimussuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käyttöoikeus ja pääsy rekisteriin on rajattu henkilötietoja käsittelevälle henkilökunnalle. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.
Henkilötiedot kerätään tietokantaan, johon liittyvät ohjelmistot on suojattu hyvää salasanakäytäntöä noudattaen sekä muilla teknisillä keinoilla toimialastandardien mukaisesti. Pääsy rekisteriin tapahtuu
 suojatun yhteyden kautta.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus saada pääsy häntä itseään koskeviin tietoihin tarkastamista varten ja vaatia tietojen oikaisemista tai poistamista.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi koskevat pyynnöt osoitetaan kirjallisesti tässä selosteessa mainitulle yhteyshenkilölle.